IFFs programförklaring

Förord

Uppdrag

Ändamål

 1. Utveckla visioner för feldenkraismetoden och dens utövande i medvetenhet om att det finns en mångfald kulturer och sätt att tänka.
 2. Se till att det finns mötesplatser där det internationella feldenkraissamfundet kan utvecklas genom konstruktiv dialog och underlätta och stimulera kommunikation inom samfundet.
 3. Samla och arkivera undervisningsmaterial som Moshe Feldenkrais utvecklat och lämnat efter sig. Att göra detta arv tillgängligt för alla som lär ut metoden.
 4. Stödja forskning och utveckling inom feldenkraismetoden och insamla och sprida information om hur feldenkraismetoden utvecklas och utövas.
 5. Stödja projekt som vill utveckla feldenkraismetoden som en profession samt gynna en kultur av oavbrutet lärande bland feldenkraispedagoger.
 6. Leta upp områden där feldenkraismetoden har beröringspunkter med och kan utbyta erfarenheter med angränsande yrken, internationella organisationer och samhället.

Dichiarazione di intenti dell’IFF

Premessa

Mission

Scopi

 1. Svilupperà le vision del Metodo Feldenkrais e della sua pratica nel futuro, all’insegna delle diverse culture e dei diversi punti di vista.
 2. Istituirà dei forum perchè la comunità internazionale si incontri e si sviluppi attraverso un dialogo costruttivo; faciliterà e solleciterà la comunicazione all’interno della comunità internazionale.
 3. Raccoglierà e archivierà il lascito dei materiali didattici sviluppati da Moshe Feldenkrais mettendolo a disposizione di tutti gli insegnanti del Metodo.
 4. Sosterrà la ricerca e lo sviluppo del Metodo Feldenkrais; raccoglierà e diffonderà le informazioni sullo sviluppo del Metodo Feldenkrais e della sua pratica.
 5. Sosterrà i progetti volti allo sviluppo del campo professionale del Metodo Feldenkrais, e promuoverà una cultura di formazione continua tra gli insegnanti Feldenkrais.
 6. Cercherà punti di interfaccia e interscambio del Metodo Feldenkrais con le discipline affini, gli enti internazionali e la società allargata.

Énoncé des Objectifs de l’IFF

Adoptés lors de l’assemblée de 2003

Préambule

L’IFF est une organisation fondée sur la volonté de ses membres de coopérer de manière productive et positive, dans l’esprit de la méthode Feldenkrais.

En reconnaissant la communauté internationale d’étudiants et d’enseignants de la méthode Feldenkrais, l’IFF assure une présence internationale de la méthode et de sa pratique.

L’IFF incarne une vision internationale commune de la méthode Feldenkrais.

L’IFF veille à ce que, au niveau international, les relations entre les différentes organisations Feldenkrais soient basées sur le respect mutuel. Elle reconnait aussi la diversité des rôles et intérêts dans la communauté Feldenkrais. L’IFF encourage l’éclosion de co-responsabilité, de coopération et de coordination entre les organisations membres.

L’IFF, organisée en fédérations membres, agit de concert avec ses membres. Chaque membre de l’IFF doit conserver ses fonctions existantes à moins que ledit membre n’en ait décidé autrement.

Mission

La mission de l’IFF est de développer complètement le potentiel de la méthode Feldenkrais à travers le monde.

La mission de l’IFF est de développer complètement le potentiel de la méthode Feldenkrais à travers le monde.

Objectifs

Afin de réaliser cette mission, l’IFF va :

 1. développer des visions pour le futur de la méthode Feldenkrais et de sa pratique, en s’imprégnant des cultures et des manières diverses et variées de penser ;
 2. fournir un forum pour la communauté internationale pour se rencontrer et se développer à travers un dialogue constructif afin de faciliter et de stimuler la communication au sein de la communauté internationale ;
 3. collectionner et archiver le matériel pédagogique développé et légué par Moshe Feldenkrais et mettre cet héritage à la disposition de tous les enseignants de la méthode ;
 4. soutenir la recherche et le développement dans la méthode Feldenkrais et collectionner et diffuser l’information sur le développement de la méthode Feldenkrais et de sa pratique.
 5. soutenir les programmes de formation professionnelle de la méthode et favoriser une culture de formation continue au sein des enseignants Feldenkrais ;
 6. rechercher des points communs d’interface et d’échange de la méthode Feldenkrais avec des disciplines voisines, des institutions internationales et le public.

הצהרת ומטרת IFF

מבוא

ייעוד

מטרות

 1. פיתוח חזון לעתיד שיטת הפלדנקרייז ויישומיה, תוך מודעות למגוון התרבויות ותפיסות החשיבה.
 2. אספקת פורומים לקהילה הבינלאומית, למפגש ופיתוח באמצעות דיאלוג בונה, וקידום וגירוי תקשורת בתוך הקהילה הבינלאומית.
 3. לאסוף ולצור ארכיון של המורשת ותכני הלימוד אשר פותחו בידי משה פלדנקרייז על מנת להפוך את מורשתו זמינה לכל מורי השיטה.
 4. לתמוך במחקר ופיתוח שיטת הפלדנקרייז ויישומיה.
 5. תמיכה בתכניות לפיתוח התחום המקצועי של שיטת הפלדנקרייז, ולטפח תרבות של למידה המשכית בקרב מורי פלדנקרייז.
 6. חיפוש נקודות מפגש וגישור של שיטת הפלדנקרייז עם תחומים נושקים, גופים בינלאומיים וחברה.