IFFs programförklaring

Antagen på kongressen 2003

Förord

IFF är en organisation som bildats utifrån medlemmarnas önskan om ett fruktbart och positivt samarbete i feldenkraismetodens anda.

IFFs bas är hela det internationella samfundet av feldenkraispedagoger och personer under utbildning till feldenkraispedagoger. IFF representerar metoden och dens utövande internationellt.

IFF levandegör en gemensam internationell vision för feldenkraismetoden.

IFF strävar efter ömsesidigt respektfulla relationer mellan feldenkraisorganisationer internationellt och bejakar mångfalden i roller och intressen i feldenkraissamfundet. IFF uppmuntrar medvetenhet om ömsesidigt ansvar, samarbete och koordinering medlemsorganisationer emellan.

IFF, som är en federation av medlemsorganisationer, handlar i samklang med sina medlemmar. Alla medlemmar i IFF bibehåller sina existerande verksamheter om inte medlemmarna bestämmer något annat.

Uppdrag

IFFs uppdrag är att se till att feldenkraismetodens fulla potential förverkligas världen över.

Ändamål

För att förverkliga uppdraget skall IFF:

 1. Utveckla visioner för feldenkraismetoden och dens utövande i medvetenhet om att det finns en mångfald kulturer och sätt att tänka.
 2. Se till att det finns mötesplatser där det internationella feldenkraissamfundet kan utvecklas genom konstruktiv dialog och underlätta och stimulera kommunikation inom samfundet.
 3. Samla och arkivera undervisningsmaterial som Moshe Feldenkrais utvecklat och lämnat efter sig. Att göra detta arv tillgängligt för alla som lär ut metoden.
 4. Stödja forskning och utveckling inom feldenkraismetoden och insamla och sprida information om hur feldenkraismetoden utvecklas och utövas.
 5. Stödja projekt som vill utveckla feldenkraismetoden som en profession samt gynna en kultur av oavbrutet lärande bland feldenkraispedagoger.
 6. Leta upp områden där feldenkraismetoden har beröringspunkter med och kan utbyta erfarenheter med angränsande yrken, internationella organisationer och samhället.

IFF Avsiktsförklaring

premiss

Uppdrag

ändamål

 1. Kommer att utveckla visionen om feldenkraismetoden och sin praxis i framtiden, i namn av olika kulturer och olika synvinklar.
 2. Det kommer att ställa in forum eftersom det internationella samfundet möten och utvecklas genom konstruktiv dialog; värva och underlätta kommunikationen inom det internationella samfundet.
 3. Det kommer att samla in och arkivera arvet från läromedel som utvecklats av Moshe Feldenkrais och göra den tillgänglig för alla lärare i metoden.
 4. Det kommer att stödja forskning och utveckling av feldenkraismetoden; samla in och sprida information om utvecklingen av feldenkraismetoden och dess praktik.
 5. Det kommer att stödja projekt som syftar till att utveckla yrkesområdet av feldenkraismetoden, och främja en träningskultur fortsätter bland Feldenkrais lärare.
 6. Det kommer att försöka gränssnitt poäng och utbyte av feldenkraismetoden med tillhörande discipliner, internationella organisationer och samhället i stort.

Uttalande av IFF mål

ingressen

Uppdrag

mål

 1. utveckla visioner för framtiden för feldenkraismetoden och dess praktik, nedsänkning själv kulturer och olika och varierande sätt att tänka ;
 2. utgöra ett forum för det internationella samfundet för att möta och utvecklas genom konstruktiv dialog för att underlätta och stimulera kommunikation inom det internationella samfundet ;
 3. samla och arkivera undervisningsmaterial som utvecklats och som donerats av Moshe Feldenkrais och göra detta arv tillgängligt för alla lärare på metoden ;
 4. stödja forskning och utveckling inom feldenkraismetoden och samla in och sprida information om utvecklingen av feldenkraismetoden och dess praktik.
 5. stödja yrkesutbildningsprogram av metoden och främja kontinuerlig utbildning kulturen inom Feldenkrais lärare ;
 6. söka gemensamma punkter gränssnitt och utbyte av feldenkraismetoden med angränsande discipliner, internationella institutioner och allmänheten.

Syftet med deklarationen och IFF

Inledning

beteckning

mål

 1. Vision för den framtida utvecklingen av feldenkraismetoden och dess tillämpningar, Att vara medveten om de olika kulturer och uppfattningar tänkande.
 2. Internationella Forum Supply, Möte och utveckling genom en konstruktiv dialog, Och att främja och stimulera kommunikation inom det internationella samfundet.
 3. Samla in och skapa ett arkiv av arv och läroplaner som utvecklats av Moshe Feldenkrais att göra tillgänglig för alla lärare äldre system.
 4. Stödja forskning och utveckling av feldenkraismetoden och dess tillämpningar.
 5. Utvecklingsprogram stöder yrkesområdet av feldenkraismetoden, Och främja en kultur av kontinuerligt lärande bland Feldenkrais lärare.
 6. Sök och medling mötesplats för feldenkraismetoden med närliggande områden, Internationella organ och samhälle.